تاریخچه تایپ و حقایقی عجیب و جالب

 تاریخ تایپ به چه زمانی برمی گردد؟ اولین ماشین تحریر … ادامه خواندن تاریخچه تایپ و حقایقی عجیب و جالب